Tilbake

Bedre Brukerinvolvering

Oppfylle brukernes ønsker innenfor den økonomiske rammen

Den består av bedre brukerinvolvering

Bedre brukerinvolvering handler om å innarbeide brukernes kunnskap og ønsker for etablering av lekeplass, idrettsareal, utforming av skole etc. (PROSJEKTET).

Brukernes kunnskap og krav til bruk og deres ønsker om ferdige løsninger avdekkes på ett eller flere verksteder. Samtidig er brukernes ønsker i tråd med de økonomiske rammene, slik at alle har et felles bilde av hvilke løsninger som er mulige.

Gjennom intervjuer, brukerverksteder, fokusgrupper og brukerutvalg finner man de beste løsningene, og det skapes eierskap blant brukerne til det ferdige prosjektet.

Når brukere har en spesiell rolle

Brukerinvolvering benyttes i utformingen av prosjektet, hvor brukernes kunnskap er avgjørende for valg av løsninger.

Brukerinvolvering - Derfor

Hensikten med brukerinvolvering er på den ene siden å sikre samsvar mellom brukernes ønsker og prosjektets resultater. Brukernes hverdagskunnskap om bruk av det ferdige prosjektet skal inkluderes for å skape en god brukeropplevelse av både det ferdige prosjektet og etableringsprosessen. På den annen side er formålet med brukerinvolvering å avstemme forventninger med brukerne. Brukerne er med på å finne de beste løsningene innenfor de økonomiske rammene. Brukerinvolvering fører til at brukere får eierskap til og backer opp de endelige løsningene.

Hvordan brukerinvolvering skaper verdi

Gjennom brukerinvolvering oppnås større tilfredshet med det ferdige prosjektet, fordi det er funnet best mulig samsvar mellom brukernes ønsker og økonomiske rammer. I tillegg gir brukerinvolvering en realistisk forventningsbalanse mellom de som skal bygge den og de som skal bruke den.

Gjennom brukerinvolvering oppnås

  • Felles forventningsavstemming: Brukernes ønsker avstemmes med den økonomiske rammen
  • God støtte: Større tilfredshet med resultatene fordi brukerne har eierskap til løsningene
  • Høy produktivitet: De beste og mest nyttige løsningene innenfor de økonomiske rammene
  • Effektiv drift og bruk: Fordi de som skal bruke prosjektet har vært med på å velge løsningene
  • Konkrete resultater av brukerinvolvering

Brukerinvolvering gir generelt sett best mulig samsvar mellom brukernes ønsker og økonomiske rammer. Prosessen resulterer i:

  • En rapport om brukernes ønsker og behov i forhold til prosessen
  • En oversikt over endringer og forslag til løsninger
  • En kommunikasjonsstrategi - hva, hvordan og når man skal kommunisere til brukerne

Ønsker du mer kunnskap om hvordan UNIQA kan hjelpe og ev. gjennomføre hele prosessen?

Vi hjelper deg gjerne