Tilbake

Salgsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse for alt salg fra Uniqa AS med mindre annet er skriftlig avtalt. 

1 Avtaleinngåelse

Med mindre UNIQA AS har gitt et særskilt skriftlig tilbud til kunden om en konkret leveranse som kunden skriftlig har akseptert, kommer salgsavtale først i stand når UNIQA skriftlig har bekreftet mottatt ordre eller faktisk har effektuert ordren.

2 Tilbud og leveranse

UNIQA forplikter seg til å utføre leveransen fastsatt i tilbudsdetaljer. Det er kun beskrevne produkter og arbeid som leveres. Kunde er forpliktet til å medvirke til at UNIQA kan utføre sin leveranse beskrevet i tilbudsdetaljer.

3 Mengderegulering og tilleggsarbeid

UNIQA forbeholder seg retten til mengderegulering knyttet til helstøpt gummidekke, kunstgress, prosjektering, grave- og anleggsarbeid. Endring i mengder og tilleggsarbeid varsles skriftlig.

4 Betalingsbetingelser

Hvor betaling ikke skjer kontant, forfaller faktura til betaling 14 dager etter faktureringsdato. Ved for sen betaling vil det bli beregnet renter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Ved forsinket betaling ut over 14 dager har Uniqa rett til å heve kjøpsavtalen og tiltre sitt salgspant i det leverte, jf. punkt 7 nedenfor. Betalingsbetingelse forutsetter godkjent kredittsikring.

5 Priser og frakt

Alle priser er angitt i NOK, eksklusiv mva. og eksklusiv frakt. Alle priser i månedlige nyhetsbrev er gjeldende ut kalendermåneden de sendes ut. Uniqa forbeholder seg dog retten til prisendring hvis forhold som Uniqa ikke kan påvirke begrunner dette – eksempelvis valutaendring og stigning i råvarepriser. Det tas forbehold for trykkfeil i prislister og nyhetsbrev. Prisene inkluderer kun det som er beskrevet eksplisitt i varelinjene.

6 Levering og leveringstid

I den grad det er angitt leveringstidspunkt i tilbud/ordrebekreftelse er dette å anse som veiledende om ikke annet eksplisitt er avtalt. Om ikke annet er skriftlig avtalt skjer levering til fortauskant. Om kunden ønsker innbæringshjelp må dette avtales særskilt. Risikoen for det leverte går over til kjøperen ved levering. Dette gjelder også for den enkelte delleveranse og for de tilfeller der Uniqa etter levering skal forestå montering.

Ved varemottak har kunden plikt til å uten ugrunnet opphold undersøke varene for transportskader. En eventuell skade må noteres på fraktbrev før sjåfør kjører og UNIQA skal varsles omgående via info@uniqa.no med bilde og beskrivelse av skade. Varer som skal lagres etter levering må luftes og oppbevares på en slik måte at varene ikke tar skade i lagringsperiode. Kontakt UNIQA for informasjon om langtidslagring.

7 Salgspant

Uniqa har salgspant i det solgte til sikkerhet for Uniqas krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14.

8 Garanti

Uniqa yter garanti i henhold til garantibestemmelser som følger vedlagt det enkelte produkt/FDV-dokumentasjon. Faktura gjelder som garantibevis.

9 Reklamasjoner og returvarer

Reklamasjoner må fremsettes skriftlig til vår kundeservice uten ugrunnet opphold. Kjøper taper sin rett til å gjøre gjeldende feilen/mangelen dersom reklamasjon fremsettes senere. Send beskrivelse av mangelen sammen med digitalt bilde til info@uniqa.no. Spørsmål vedrørende reklamasjoner rettes til kundeservice på 51 66 76 10. Bestilte varer tas ikke i retur uten forutgående skriftlig avtale. Dersom det er avtalt returrett er det en forutsetning for returretten at varen er ubrukt og at originalemballasjen er i god stand. Frakt og omkostninger ved gjennomføring av retur skal betales av kunden. Spesialtilvirkede produkter tas aldri i retur. Eventuelle transportskader skal behandles i samsvar med punkt 14.

10 Ansvarsbegrensning

I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning er Uniqa ikke erstatningsansvarlig for økonomisk tap som oppstår på grunn av forsinkelser eller mangler ved Uniqas produkter eller tjenester, så fremt disse ikke skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig mislighold hos Uniqa. Uniqa fraskriver seg ansvar for enhver form for indirekte tap og for ethvert økonomisk tap som overskrider 20% av kjøpesummen for den konkrete leveransen. Uniqa har intet ansvar for de leverte produkters hendelige undergang/ødeleggelse/tyveri i tiden etter levering. Dette gjelder også for de tilfeller der leveransen skjer suksessivt og Uniqa skal forestå montering av produktene etter levering.

11 Særskilte forutsetninger for montering av lekeplasser og helstøpt gummidekke

Hvor Uniqa har gitt pris på montering gjelder følgende forutsetninger: Montasjeprisen forutsetter at monteringen ikke skal skje på ikke-gravevennlig jord, herunder men ikke begrenset til store stener, fjell, trerøtter, skjulte fundamenter, byggeavfall, asfalt, ledninger, rør og lignende. Dersom slike grunnforhold likevel påmøtes kan Uniqa besørge klargjøring av området for montering etter særskilt avtale og tilleggsbetaling. Oppgravet jord kan deponeres på den matrikkel hvor jorden graves opp. Ønsker kjøper at Uniqa skal bortskaffe jorden, faktureres slikt arbeid som ekstraarbeid i henhold til gjeldende timepris hos Uniqa. Med unntak for gravearbeidene Uniqa skal besørge skal Kjøper besørge oppstillingsarealet ryddet og klargjort før avtalt tidspunkt for montasje. Manglende klargjøring før Uniqas montører ankommer plassen vil medføre utsatt montering og at kunden faktureres for de merkostnader som pådras som følge av dette. Ved montasje i nyetablerte områder, hvor fallunderlag er lagt/etablert før montering av lekeredskapene, faktureres særskilt for arbeid og omkostninger til flytting og reetablering av disse fallunderlag.

Såfremt bruk av kran og utlegging av kjøreplater er nødvendig, vil dette bli fakturert som ekstraarbeid med mindre annet fremgår uttrykkelig av Uniqas ordrebekreftelse. Nødvendighet og omfang av avsperring av montasjeområdet, vurderes og etableres av kjøper for kjøpers regning. Ventetid på plassen som påføres Uniqa av kjøper, faktureres særskilt i henhold til Uniqas gjeldende satser.

12 Bunnoppbygging

All bunnoppbygging skal oppfylle kravene i til bunnoppbygning for asfaltering Uniqa tar intet ansvar for mangler ved bunnoppbyggingen eller følgeskader av dette dersom bunnoppbygningen er utført av andre enn Uniqa.

13 Fallunderlag

For at lekeplassutstyr skal kunne tas i bruk må gjeldende krav til fallunderlag overholdes. Kjøper skal sikre at fallunderlaget er godkjent og svarende til den for lekeredskapets påkrevde fallhøyde. Kjøper skal holde Uniqa skadesløs for eventuelle krav mot Uniqa fra tredjemann som følge av manglende godkjent fallunderlag. For å sikre den nødvendige effekt av fallunderlaget, skal kjøper vedlikeholde underlaget etter de anvisninger som gis i forbindelse med levering.

14 Helstøpte gummiunderlag

I forbindelse med Uniqa’s etablering av gummiunderlag, skal det være fri adgang til vann, strøm, 400 volt 16 AMP innenfor 50 meter, tørt vær og tørt underlag. Temperaturer skal dessuten være minimum 6 grader, under og inntil 24 timer etter etablering. Alt farget EPDM som etableres utendørs, påvirkes av UV- stråling. Det skal være etablert fast kant som avslutning på underlaget. Avsperring, og graden av avsperring av området i forbindelse med herdeprosessen, er kjøpers ansvar med mindre annet er skriftlig avtalt med Uniqa. Eventuelle skader som følge av manglende avsperring fra kjøpers side, er Uniqa uvedkommende.

Følgende tykkelser leveres i forbindelse med stedstøpte gummiunderlag:

 

Playtop sertifisert fallhøyde EN 1177:2018

Tykkelse gummiunderlag (base+topp)

110 cm 40 mm
141 cm 50 mm
157 cm 60 mm
186 cm 70 mm
200 cm 78 mm
227 cm 88 mm
239 cm 100 mm
240 cm 110 mm
258 cm 120 mm
284 cm 128 mm
300 cm 140 mm

 

Terreng må avrettes iht. Høyder i tabell og henvisning på apparaters oppgitte fallhøyde i produktark. Stedstøpt gummiunderlag følger avrettet terreng.

Hvis ikke annet oppgitt leveres 40 mm tykkelse i områder utenfor sikkerhetssoner.

15 Vintertiltak

Eventuelle nødvendige vinterforanstaltninger samt foranstaltninger til å imøtegå været inkluderes ikke i Uniqas priser og faktureres som ekstraarbeid i henhold til Uniqas gjeldende priser.

16 Transport

Ved levering skal kunden kontrollere emballasjen og varer for skader samt at antall kolli er korrekt. Skadet emballasje, varer og/eller manglende kolli skal noteres på fraktbrevet. Oppdages skader ved utpakking skal kunden kontakte kundeservice omgående. Reklamasjon på transportskader skal skje uten ugrunnet opphold og senest 2 dager etter levering om ikke annet følger av ufravikelig lovgivning. Kjøper taper sin rett til å gjøre gjeldende feilen/mangelen dersom reklamasjon på transportskader fremsettes senere. Bruk digitalfoto av skaden på emballasjen og på produktet, sammen med en kort beskrivelse og send det til info@uniqa.no. Spørsmål vedrørende transport skal rettes til kundeservice på 51 66 76 10. I den grad Uniqa skulle holdes erstatningsansvarlig for økonomisk tap oppstått i tilknytning til transport gjelder punkt 8 samtidig som Uniqas ansvar ikke skal gå ut over det som Uniqa kan kreve dekket av fraktfører.

17 Montering

Uniqas dyktige montører hjelper gjerne til med montering av våre produkter og løsninger. Kontakt oss for priser og annen informasjon.

18 Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er ikke inkludert i tilbudspris, så fremt ikke annet eksplisitt er beskrevet.

19 Verneting

Tvister mellom partene i anledning dette kontraktsforhold eller forhold som springer ut av dette skal avgjøres av de ordinære domstoler med Stavanger tingrett som rett verneting.